REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
SERWISU BENEFITIA.PL

 

§ 1.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.     Regulamin określa rodzaje i zasady świadczenia przez spółkę Cash Service 4 Home Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  przy ul. Bagno 2 lok. 71, 00-112 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000603569, usług drogą elektroniczną udostępnianych w ramach serwisu internetowego, prowadzonego pod adresem internetowym www.benefitia.pl. Regulamin reguluje ponadto warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

2.     Podstawą prawną ustalenia regulaminu jest art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219).

 

§ 2.

DEFINICJE

1.     Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1)   Usługodawcy - należy przez to rozumieć spółkę Cash Service 4 Home Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2 lok. 71, 00-112 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000603569,

2)   Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin,

3)   Serwisie BENEFITIA.PL – należy przez to rozumieć system stron www umieszczonych pod adresem internetowym www.benefitia.pl,

4)   Usłudze Elektronicznej – należy przez to rozumieć usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu BENEFITIA.PL,

5)   Świadczeniu Usługi Drogą Elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,

6)   Usługobiorcy – należ przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

7)   Formularzu Kontaktowym – należy przez to rozumieć formularz online dostępny na Stronie www.benefitia.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą,  zawierający następujące pola: kod pocztowy, imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, treść zapytania,  

8)   Wiadomości E-mail Zwrotnej należy przez to rozumieć wiadomość email wysłaną przez Cash Service 4 Home na adres e-mail Klienta, wskazany w Formularzu kontaktowym,

9)   Płatności Online – należy przez to rozumieć usługę płatniczą w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 794), w zakresie przyjmowania przez Operatora płatności środków pieniężnych przekazywanych przez Usługobiorcę z wykorzystaniem udostępnionych Usługobiorcy kanałów płatności w celu spłaty należności, które ewidencjonowane są w ramach narzędzia rozliczeniowego prowadzonego przez Operatora Płatności dla Usługodawcy.

10)  Operatorze Płatności – należy przez to rozumieć spółkę Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopotu, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590,

11)  Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 794),

12)  RODO – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

§ 3.

RODZAJ, ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.     Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu BENEFITIA.PL korzystanie z Usług Elektronicznych, w szczególności:

1)     Udostępnia  informacje związane z ofertą i działalnością Usługodawcy,

2)     Udostępnia Formularz Kontaktowy – usługę umożliwiającą przekazywanie przez Usługobiorcę do Usługodawcy zapytań związanych z ofertą Usługodawcy,

3)     Umożliwia dokonywanie płatności rat Pożyczki online.

2.     Świadczenie Usługi Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się zgodnie z Regulaminem oraz nieodpłatnie.

3.     Usługobiorca korzystający z Serwisu BENEFITIA.PL jest zobowiązany do zaakceptowania Regulaminu i przestrzegania jego postanowień.

4.     Wymagania techniczne, jakie są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, to:

1)     Dostęp urządzenia Usługobiorcy do sieci Internet,

2)     Dostęp urządzenia Usługobiorcy do poczty elektronicznej Usługobiorcy,

3)     Urządzenie Usługobiorcy korzysta z powszechnie dostępnych przeglądarek internetowych,

4)     Przeglądarka internetowa ma włączoną funkcję Cookies oraz Javascript.

5.     Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną odbywa się z wykorzystaniem protokołu https:// 

6.     Podjęcie przez Usługobiorcę czynności korzystania z Usług Elektronicznych jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług, bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Każdy Usługobiorca, od chwili podjęcia czynności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

7.     Uruchomienie korzystania z Usługi jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Usługobiorcę z zasadami wykorzystywania przez Usługodawcę plików Cookie, celem ich przechowywania i zasadami wykorzystywania informacji za pomocą plików Cookie, które zostały określone w Polityce cookies. 

8.     Treści zawarte na stronach Serwisu BENEFITIA.PL służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, oferty usług Usługobiorcy.

9.     Usługodawca zastrzega, że:

1)     Serwis BENEFITIA.PL nie zawiera porad dotyczących inwestowania środków pieniężnych przez Usługobiorcę,

2)     Treści zamieszczone w Serwisie BENEFITIA.PL nie powinny być odbierane jako zalecenie kupna jakiegokolwiek produktu finansowego oferowanego przez Usługodawcę,

3)     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, o ile tej odpowiedzialności nie wymagają przepisy prawa, za szkody wynikające z dostępu i użytkowania przez Usługobiorcę z Serwisu BENEFITIA.Pl, oraz zawartych w nim informacji i materiałów,

4)     Serwis BENEFITIA.PL zawiera linki do zewnętrznych witryn sieciowych, będących poza kontrolą Usługodawcy – korzystanie przez Usługobiorcę z linków odbywa się na wyłączne ryzyko Usługobiorcy,

5)     Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o bezprawnej treści.

10.   Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym obraźliwych, danych nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia czy uszkodzenia systemów elektronicznych. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o możliwości pozbawienia dostępu do danych.

 

 

§ 4.

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.     Umowa o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną jest zawierana, bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy w formie pisemnej czy ustnej, z momentem rozpoczęcia przez Usługobiorcę korzystania z Usług Elektronicznych.

2.     Umowa o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną jest zawierana:

1)     W przypadku korzystania przez Usługobiorcę z Formularza Kontaktowego – na czas oznaczony i ulega automatycznemu rozwiązaniu, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń przez Usługobiorcę czy Usługodawcę w tym zakresie, z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę,

2)     W przypadku korzystania przez Usługobiorcę  z Usługi udostepnienia przez Usługodawcę informacji związanych z jego ofertą i działalnością - na czas oznaczony i ulega automatycznemu rozwiązaniu, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń przez Usługobiorcę czy Usługodawcę w tym zakresie, z chwilą opuszczenia przez Usługobiorcę stron Serwisu BENEFITIA.PL.

3.     Niezależnie od postanowienia pkt 2 powyżej, Usługobiorca może w każdym czasie zrezygnować z Usług Elektronicznych.

§ 5.

USŁUGA PŁATNOŚCI ONLINE

1.     Usługodawca umożliwia Usługobiorcy skorzystanie z usługi Płatności Online, w celu zapłaty zobowiązań wynikających z umowy o pożyczkę konsumencką, zawartej odrębnie pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1083).

2.     Podmiotem świadczącym obsługę Płatności Online w Serwisie BENEFITIA.PL jest Operator Płatności Blue Media S.A. ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot

3.     W ramach usługi Płatności Online dostępne są płatności przy wykorzystaniu kart płatniczych:

1)     Visa,

2)     Visa Electron,

3)     Mastercard,

4)     MasterCard Electronic,

5)     Maestro.

oraz we współpracy, za pośrednictwem Operatora Płatności,  z następującymi bankami oraz instytucjami płatniczymi:

 

4.     Usługa Płatności Online prowadzona jest na podstawie umowy o pojedynczą transakcję płatniczą w rozumieniu Ustawy. Umowa o pojedynczą transakcję płatniczą zawierana z Usługobiorcą dochodzi do skutku z chwilą wyboru i potwierdzenia w ramach Serwisu BENEFITIA.PL woli skorzystania z usługi Płatności Online przez Usługobiorcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Operatora Płatności.

5.     W celu korzystania z usługi Płatności Online niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu, włącznie z programem służącym do przeglądania jego zasobów oraz posiadanie rachunku prowadzonego przez bank lub instytucję finansową mającą siedzibę na w jednym krajów Unii Europejskiej lub w państwie podlegającym równoważnym standardom w zakresie przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. dz. U. z 2020 r., poz. 971).

6.     Celem dokonywania płatności przez Usługobiorcę w ramach usługi Płatności Online Usługobiorca powinien podać następujące dane: numer umowy pożyczkowej oraz losowo wybrane cyfry pesel. W uzasadnionych przypadkach Operator Płatności jest uprawniony do żądania od Usługobiorcy innych danych niezbędnych do oceny ryzyka płatności, adekwatnych do celu w jakim są żądane, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

7.     Operator Płatności świadczy usługę Płatności Online na podstawie otrzymanego od Usługobiorcy zlecenia płatniczego, które jest możliwe po zaakceptowaniu Regulaminu, oraz Polityki Prywatności  Operatora Płatności dostępnego tutaj  https://bluemedia.pl/storage/app/media/Bluemedia_pl/Dokumenty/polityka-prywatnosci.pdf oraz podaniu danych określonych w pkt 6  powyżej i którego złożenie następuje poprzez wybranie pola akcji udostępnionego w Serwisie BENEFITIA.PL.

8.     Za chwilę zapłaty przez Usługobiorcę należności na rzecz Usługodawcy uznaje się moment uzyskania pozytywnej autoryzacji zlecenia płatniczego w ramach usługi Płatności Online, dokonanej przez Usługobiorcę.

9.     W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Usługobiorcę kartą płatniczą Usługodawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Usługobiorcy  Usługodawca dokonuje zwrotu płatności, jeżeli jest on wymagany, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Usługobiorca, chyba że Usługobiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10.   Usługobiorca, w terminie 14 dni od zawarcia umowy o pojedynczą transakcję płatniczą w ramach usługi Płatności Online, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej na adres:  bok@bm.pl lub na piśmie na adres Operatora Płatności. Jednakże w przypadku skorzystania z usługi Płatności Online i całkowitego jej wykonania, przed upływem tego terminu, płatność taka nie podlega zwrotowi. Usługobiorca, akceptując niniejszy Regulamin, przyjmuje do wiadomości, że usługa Płatności Online będzie wykonywana na prośbę Usługobiorcy niezwłocznie po zawarciu umowy o świadczenie tej usługi.

11.   Usługobiorca może w każdym czasie rozwiązać umowę uprawniony jest do rozwiązania umowy o pojedynczą transakcję poprzez złożenie stosowanego oświadczenia w formie elektronicznej na adres:  bok@bm.pl lub na piśmie na adres Operatora Płatności.

 

§ 6.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.     Wykonując  obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), Usługodawca oświadcza, że:

1)     Administratorem danych osobowych Usługobiorcy, w tym także dotyczących urządzenia Usługobiorcy w zakresie korzystania z Serwisu BENEFITIA.PL, jest  z którego korzysta Usługobiorca jest spółka Cash Service 4 Home Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  przy ul. Bagno 2 lok. 71, 00-112 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000603569,   (dalej: „Usługodawca”). Kontakt z Usługodawcą, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, możliwy jest pod adresem: m.kaminski@benefitia.pl

2)     Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane w następujących celach:

(1)    dotyczy Usługobiorcy, którego dane Usługodawca pozyskał za pośrednictwem e-formularza „Formularz kontaktowy”:

·       w celu przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez Usługodawcę, związanych z zadanym pytaniem oraz uzyskaniem odpowiedzi na zadane pytanie, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu, dla umożliwienia i realizacji zamówień oraz zawierania umów sprzedaży produktów oferowanych przez Administratora,  zgodnie z treścią zapytania zawartego w Formularzu kontaktowym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

·       ustosunkowania się do zgłoszonej przez Usługobiorcę reklamacji, na podstawie art.6 ust.1 pkt b) i c) ww. rozporządzenia;

(2)    dotyczy Usługobiorcy, którego dane Usługodawca pozyskał za pośrednictwem e-formularza „Formularz kontaktowy”, po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu:

·       wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora w związku z art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne,

·       nawiązywania kontaktu drogą elektroniczną, za pośrednictwem e-mail, w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).

3)     Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane w celach wskazanych w pkt 2 (1) powyżej będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Usługobiorcę zapytanie. Dane osobowe przetwarzane w celach wskazanych w pkt 2 (2) będą przetwarzane do czasu odwołania zgody, nie później jednak niż do zakończenia organizowania przez Usługodawcę działań marketingowych.

4)     Dane osobowe są udostępniane spółce TENKAI Sp. z o.o. Sienkiewicza 16, 41-250 Czeladź, oraz Focus Telecom Polska Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101a, 04-041 Warszawa jako podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Usługodawcy, oraz podmiotom świadczącym usługi informatyczno – hostingowe.

5)     Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6)     Usługobiorca ma prawo także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – PUODO, gdy w ocenie Usługobiorcy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

7)     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie danych osobowych wskazanych w pkt 2 (1) jest warunkiem udzielenia Usługobiorcy odpowiedzi na zapytanie przesłane drogą elektroniczną Usługodawcy; konsekwencją ich niepodania będzie brak udzielenia Usługobiorcy odpowiedzi.

8)     Dane osobowe Usługobiorcy nie będą przetwarzane przez Usługodawcę w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Dane osobowe nie będą przesyłane poza obszar EOG.

2.     Dane osobowe Usługobiorcy, wskazane § 5 pkt 6 Regulaminu, udostępniane są przez Usługodawcę, w celu świadczenia usługi Płatności Online, a także w celu wypełnienia przez Operatora Płatności obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. W odniesieniu do tych danych osobowych Usługobiorcy, udostępnionych przez Usługodawcę Operatorowi Płatności, administratorem tych danych osobowych w rozumieniu RODO jest - poza Usługodawcą - także Operator Płatności, przy czym:

1)     Udostępnienie danych osobowych Operatorowi Płatności dotyczy danych niezbędnych do świadczenia usługi Płatności Online oraz realizacji obowiązków związanych ze świadczeniem usługi Płatności Online,

2)     Dane osobowe będą przetwarzane przez Operatora Płatności przetwarzane zgodnie z prawem, w tym w szczególności zgodnie z przepisami RODO (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b  RODO), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawą, w celu realizacji obowiązków związanych ze świadczeniem usługi Płatności Online,

3)     Operator Płatności zapewnia Usługobiorcy, którego dane osobowe zostały mu udostępnione przez Usługodawcę, realizację uprawnień wynikających z RODO, w tym prawa do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowania a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody, na zasadach opisanych w przepisach RODO,

4)     Dane osobowe Usługobiorcy, udostępnione przez Usługodawcę Operatorowi Płatności, mogą być przekazywane:

(1)   podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, w szczególności w ramach wypełniania przez Operatora Płatności obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych ze świadczeniem usługi Płatności Online,

(2)   banków, instytucji płatniczych, organizacji kart płatniczych, schematów płatniczych,  w celu realizacji usługi Płatności Online,

(3)   w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji usługi Płatności Online, a także w związku z tą usługą - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Operatora Płatności czynności związane ze świadczeniem usługi Płatności Online, lub będącym uczestnikami (w tym beneficjentami) Usługi Przelewy24,

(4)   Usługodawcy, w celu przeciwdziałania oszustwom w Serwisie BENEFITIA.PL związanym z wykonywanymi usługami płatniczymi.

5)     Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Operatora Płatności danych osobowych Usługobiorcy, w tym obowiązków i uprawnień związanych z ich pozyskiwaniem i dalszym przetwarzaniem, zawarte są w Polityce Prywatności Operatora  zamieszczonej tutaj https://bluemedia.pl/storage/app/media/Bluemedia_pl/Dokumenty/polityka-prywatnosci.pdf

3.     Usługobiorca może korzystać z Usług anonimowo, chyba, że właściwość Usługi  wymaga podania danych osobowych lub obowiązek podania danych osobowych wynika ze sposobu korzystania z Usługi – w takim przypadku Usługodawca wymaga podania danych.

 

§ 7.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.     Reklamację związaną ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu BENFITIA.PL Usługobiorca może złożyć:

1)     w formie pisemnej, przesyłką pocztową na adres: Cash Service 4 Home Sp. z o.o., ul. Garncarska 1, 62-800 Kalisz,

2)     drogą elektroniczną na adres e-mail : biuro@benefitia.pl

3)     w formie ustnej, telefonicznie pod numerem infolinii Usługodawcy o numerze  797 603 000 (Opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora)

2.     Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji Usługobiorcy, a także wskazywać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości, jak również oczekiwania dotyczące sposobu rozstrzygnięcia reklamacji. W przypadku składania reklamacji w formie pisemnej reklamacja powinna zostać podpisana przez Usługobiorcę.

3.     Usługodawca rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia, wskazuje okoliczności, jakie muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy jednak niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku niedotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji uważa się ją za rozpatrzoną zgodnie z wnioskiem Usługobiorcy. 

4.     Usługobiorcy przysługuje prawo wystąpienia do Rzecznika Finansowego, w trybie i na warunkach określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1348) z wnioskiem o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między Usługobiorcą a Usługodawcą.

 

§ 8.

PRAWA AUTORSKIE

1.     Treści zamieszczone na stronach internetowych Serwisu BENEFITIA.PL korzystają z ochrony prawnej i są własnością Usługodawcy.

2.     Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość stron Serwisu BENEFITIA.PL  stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Usługodawcy, z zastrzeżeniem wyjątku wskazanego pkt 3 niżej.

3.     Usługodawca zezwala na pobranie przez Usługobiorcę jednej kopii każdego materiału, zamieszczonego w Serwisie BENEFITIA.PL, wyłącznie dla osobistego lub wewnętrznego użytku Usługobiorcy, niemającego charakteru komercyjnego. Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, publikowanie, nadawanie, przekazywanie, modyfikowanie, reprodukowanie oraz powtórne używanie przez Usługobiorcę treści czy materiałów pobranych z Serwisu BENEFITIA.PL dla jakichkolwiek innych celów.

4.     Zamieszczone na stronach Serwisu BENEFITIA.PL nazwy, loga, znaki handlowe oraz wizerunki są zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi znakami handlowymi spółki Cash Service 4 Home Sp. z o.o. w Warszawie oraz innych firm. Fakt ich zamieszczenia w Serwisie BENEFITIA.PL nie może być traktowany jako przyzwolenie na użytkowanie znaków czy udzielenia licencji czy prawa do użytkowania, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy lub podmiotu trzeciego, będącego właścicielem danego znaku handlowego, nazwy, logo czy wizerunku.

 

§ 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Usługodawca na bieżąco i z zachowaniem należytej staranności aktualizuje informacje zawarte w Serwisie BENEFITIA.PL. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Serwisu BENEFITIA.PL bez wcześniejszego powiadomienia Usługobiorcy.

2.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, bez konieczności uprzedniego powiadomienia o tym Usługobiorcy.

3.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219), oraz postanowienia Polityki prywatności.